Privacy Policy


Focus op Leren hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Focus op Leren houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Als u vragen heeft over het privacyreglement kunt u een mail sturen naar info@fol.nu

Artikel 1 Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Praktijk: Focus op Leren, de verwerkingsverantwoordelijke.
Gegevens: De gegevens die betrekking hebben op een persoon.
Cliënt: een cliënt van de praktijk.
Opdrachtgever: de partij (ouders/verzorgers/school) die opdracht verstrekt aan de praktijk om een client te laten behandelen.
Verwerking: een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2 Toepasselijkheid

Dit privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk met betrekking tot dienstverlening aan cliënten.

Artikel 3 Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van een aanmelding, het opstarten van een lees/spellingsbegeleidingstraject en/of een onderzoekstraject;
 • Het organiseren van de begeleiding rondom de cliënt;
 • Het declareren van verleende diensten bij de opdrachtgever (ouders/verzorgers/school).
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

Artikel 4 De gegevensverwerking

 1. Om goede begeleiding te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling en/of onderzoek vastgelegd in een dossier. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelaar en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren.
 2. Als zorgaanbieder stelt de praktijk zich ten doel om de kwaliteit van de geboden zorg systematisch te bewaken. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Wij zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is.
 3. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5 Beschrijving van de gegevens

De onderstaande persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

Algemeen Bijzonder
Naam/ voorletters/ tussenvoegsel Etnische afkomst
Titels Gegevens over de school
Adres Gegevens over de schoolprestaties
Postcode
Plaats
Provincie
Land
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Organisatie opdrachtgever (school)
Bankrekeningnummer

Artikel 6 Rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Hieronder staan de rechten en de bijbehorende werkwijze beschreven.

 1. Als cliënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Wij informeren u daarover in algemene zin door middel van dit privacyreglement.
 2. U heeft als cliënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Wij nemen een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij wij vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.
 3. U heeft als cliënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Wij zullen eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.
 4. Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Wij vragen u om dit verzoek schriftelijk te doen en zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. De behandelaar beoordeelt binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de cliënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doen wij dat gemotiveerd.
 5. Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen het volgende:
 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;
 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

Artikel 7 Bewaartermijn

Het dossier met behandel en/of onderzoekinformatie wordt gedurende vijf jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij de gegevens op uw uitdrukkelijke schriftelijk verzoek eerder dienen te worden vernietigd.

Artikel 8 Geheimhouding

Wij gaan vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om. Dit betekent dat wij gegevens niet aan derden verstrekken behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook leggen wij een geheimhoudingsverplichting op aan externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van onze activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • U hiervoor schriftelijke toestemming heeft gegeven
 • Het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger eveneens betrokken is bij de zorgvraag;
 • Wij daartoe gehouden zijn op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9 Informatiebeveiliging

Wij nemen alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.

Artikel 10 Functionaris gegevensbescherming

 1. De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld, Odette Guldenaar. Zij is te bereiken op telefoonnummer 06-46611394 of per e-mail: odette@fol.nu 
 2. De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 11 Wijzigingen

De praktijk kan het privacyreglement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Wij zullen u in dat geval via onze website www.fol.nu informeren.

Artikel 12 Klachten

Hoewel wij al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Wanneer dit het geval is adviseren wij dit eerst te bespreken met uw behandelaar. Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Wanneer u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.