Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Focus Op Leren

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij Focus Op Leren diensten aan haar opdrachtgevers levert.

Definities

1.2.1 Focus Op Leren: eenmanszaak als zodanig ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 53850432 zijnde leverancier van diensten aan opdrachtgevers. Hierna te noemen opdrachtnemer.

1.2.2 Opdrachtgever: natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Focus Op Leren een overeenkomst is aangegaan voor de levering van diensten.

1.2.3 Leerling(en)begeleiding: diensten die opdrachtnemer aan opdrachtgevers levert.

Totstandkoming van de overeenkomst

2. De overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot het leveren van een dienst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van een aanmeldingsformulier dan wel een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een aanmeldformulier of overeenkomst verklaart de opdrachtgever deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren.

BTW

3. Alle door opdrachtnemer opgegeven tarieven, tenzij anders vermeld, vrijgesteld van BTW.

Betaling

4.1 Opdrachtgever gaat akkoord om de vergoeding voor de overeengekomen leerling(en)begeleiding per vooruitbetaling te voldoen op een door opdrachtnemer te bepalen bankrekening. Na ontvangst van betaling vindt de leerling(en)begeleiding plaats.

4.2 Indien opdrachtgever verzuimd tijdig te betalen, is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten.

4.3 Bij achterwege blijven van tijdige betaling staat de opdrachtnemer vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso)kosten ten laste van de opdrachtgever.

Ontbinding

5. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtnemer gerechtigd om opdrachtgever schriftelijk te berichten dat de verstrekte opdracht niet uitgevoerd zal worden onverminderd hetgeen gesteld wordt in artikel 4.1 t/m 4.3. Opdrachtgever stemt er voorts mee in dat zij afstand doet van het recht om nakoming te vorderen.

Verhindering bij ziekte of onvoorziene omstandigheden

6.1 Wanneer opdrachtgever verhinderd is als gevolg van ziekte of onvoorziene omstandigheden met een spoedeisend karakter dan zal opdrachtgever dit direct melden aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen zich gezamenlijk inspannen om de afgesproken leerling(en)begeleiding in te halen op een gezamenlijk overeen te komen datum.

Annulering

7.1 Annuleringen dienen schriftelijk, per e-mail of telefonisch plaats te vinden.

7.2 Bij annulering tot uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang van de leerling(en)begeleiding worden geen annuleringskosten in rekening gebracht. In dat geval zijn alleen de kosten voor het samenstellen van een wekelijks werkplan en het verzamelen van het bijbehorende materiaal verschuldigd te weten 1/3 deel van de overeengekomen uurprijs.

7.3 Bij annulering tot uiterlijk 1 werkdag voor aanvang van de leerling(en)begeleiding is 50% van vergoeding voor de overeengekomen leerling(en)begeleiding verschuldigd.

7.4 Bij latere annulering dan vermeld in art. 7.3 is 100% van de vergoeding voor de overeengekomen leerling(en)begeleiding verschuldigd.

7.5 Bij annulering door de opdrachtnemer vindt volledige restitutie plaats.

Auteursrechten

8. Auteursrechten op het lesmateriaal berusten allereerst, indien van toepassing, bij de oorspronkelijke rechthebbenden. Op al het andere opleidingsmateriaal berusten de auteursrechten bij opdrachtnemer en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd, openbaar worden gemaakt of aan derden ter beschikking worden gesteld.

Aansprakelijkheid

9. Opdrachtgever erkent dat opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor schade ontstaan tijdens de leerling(en)begeleiding tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer. Opdrachtgever erkent voorts dat er enkel sprake is van een inspanningsverplichting van de opdrachtnemer om de gestelde doelen bij de leerling(en)begeleiding te realiseren.

Geschillen

10. Op alle overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aan opdrachtgevers levert is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.