Scholen


Help! Hoe help ik mijn leerling die stagneert in zijn lees- en spellingontwikkeling?

Focus Op Leren is er speciaal voor leerlingen waarbij de lees- en spellingontwikkeling met heel veel moeite tot stand komen, ondanks alle intensief geboden zorg vanuit de basisschool.

Natuurlijk volg je als school het Protocol Dyslexie als er sprake is van sterk achterblijvende resultaten op het gebied van lezen en spellen. Hieruit vloeit vaak voort dat de leerling net niet in aanmerking komt voor de vergoede regeling en de school het zelf mag oplossen. Met de ingang van de wet Passend onderwijs voor elk kind, heeft de school nog meer verantwoordelijkheid voor de diverse zorgbehoeftes in de klas. Focus Op Leren naar school toe om leerlingen  individuele hulp te bieden bij het lees- en spellingsproces die een school onmogelijk zelf kan aanbieden. Vele scholen zijn jullie voor gegaan en blijven gebruik maken van de diensten van Focus Op Leren omdat zij zien dat het effect groot is bij leerlingen, ook op langere termijn. Met name de intensieve ouderparticipatie in het proces en de korte lijn naar de klassensituatie veroorzaakt dit effect.

Het verloop van een traject

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. De leerling kan het traject tijdens de eerste helft van het schooljaar, van september tot en met januari, volgen. Of juist in de tweede helft van het schooljaar van februari tot en met juni.

Een traject bij Focus Op Leren werkt als volgt. De school, of ouder is aanvrager van een traject. Als de school de aanvraag doet, dan gaan zij het contract aan. Vragen de ouders het traject aan, dan zijn zij de contracthouder. Na aanmelding vult de school een aanmeldformulier in en voegt daarbij een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij zij een vooraf ingevuld anamneseformulier overhandigen. Na het intakegesprek volgt het startonderzoek met de leerling. Met de resultaten uit dit onderzoek wordt een plan van aanpak gemaakt dat precies aansluit op de zorgbehoefte van de leerling.

Wekelijks komt Focus Op Leren naar de school, tijdens schooltijd, om daar samen te werken met de leerling in een daarvoor beschikbaar gestelde rustige ruimte. Voor deze vorm is gekozen na jarenlange ervaring met het werken op locaties buiten en binnen scholen. Het werken binnen de school heeft vele voordelen. Het contact met de leerkracht is bijvoorbeeld wekelijks realiseerbaar. Focus Op Leren kan op deze wijze goed op de hoogte worden gehouden van de situatie in de klas. De leerling hoeft niet uit zijn comfort zone te worden gehaald, maar blijft lekker op zijn vertrouwde school en de ouders worden niet geconfronteerd met het wekelijks overdag brengen en halen van hun kind, wat met alle tweeverdieners echt een lastige zaak is.

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. Tijdens het traject wordt er halverwege een tussenevaluatie gedaan waarna het handelingsplan wordt bijgesteld. Aan het eind van het traject volgt een eindonderzoek met een evaluatierapport. Tijdens het eindgesprek met de ouders wordt er gekeken naar de resultaten waar een advies uit kan voortvloeien dat er een aansluitend traject volgt.

Zijn jullie op zoek naar die zorg die wij bieden? Neem dan contact op met Focus Op Leren! Desgewenst kunnen we jullie in contact brengen met referentiescholen, zodat je van collega’s horen hoe onze zorg in de praktijk wordt ervaren.

Wat verwachten we van u als begeleider (school)?

De school levert naast de gegevens die opgeslagen worden in het leerlingvolgsysteem ook toetsinformatie betreffende recent gemaakte methodegebonden en niet methodegebonden toetsen aan. Daarnaast is de leerkracht in de gelegenheid, omdat Focus Op Leren naar de scholen toekomt, om wekelijks relevante informatie te overleggen als daar behoefte aan is. Transparantie in communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede en effectieve samenwerking tussen de school en Focus Op Leren.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette Guldenaar heeft ruim vijfentwintig jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en intern begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.