Scholen


Help! Hoe help ik mijn leerling die stagneert in zijn lees- en spellingontwikkeling?

Focus Op Leren is er voor die leerling waarbij de lees- en spellingontwikkeling met moeite tot stand komt, ondanks intensief geboden zorg vanuit de basisschool.

Natuurlijk volgt u als school het Protocol Dyslexie als er sprake is van achterblijvende resultaten op het gebied van lezen en spellen. Hieruit vloeit vaak voort dat de leerling net niet in aanmerking komt voor de vergoede regeling en de school het zelf mag oplossen. Met de ingang van de wet Passend onderwijs voor elk kind vanaf augustus 2014 heeft de school nog meer verantwoordelijkheid voor de diverse zorgbehoeftes in school. Focus Op Leren komt op de school om de leerlingen die individuele hulp te bieden bij het lees- en spellingsproces die een school onmogelijk kan bieden. Vele referentiescholen zijn u al voor gegaan en blijven gebruik maken van de diensten van Focus Op Leren, omdat zij zien dat het effect groot is bij hun leerlingen, ook op langere termijn. Met name de intensieve ouderparticipatie in het proces en de korte lijn naar de klassensituatie veroorzaakt dit effect.

Verloop van een traject

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. Er bestaat de mogelijkheid om een traject in de eerste helft van een schooljaar te volgen: september tot en met januari of in de tweede helft: februari tot en met juni.

Een traject bij Focus Op Leren werkt als volgt. De school, of de ouder is de aanvrager van een leerlingplaats. Als de school de aanmelding doet, dan gaan zij het contract aan. Vraagt de ouder aan, dan zijn zij de contracthouder. Na aanmelding vult de school een aanmeldformulier in en voegt daarbij een uitdraai van het leerlingvolgsysteem. De ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek waarbij zij een vooraf ingevuld anamneseformulier overhandigen. Na het intakegesprek volgt het startonderzoek met de leerling. Met de resultaten uit dit onderzoek wordt er een plan van aanpak gemaakt dat precies aansluit op de zorgbehoefte van de leerling. Wekelijks komt Focus Op Leren naar de school, tijdens schooltijd, om daar te werken met de leerling in een daarvoor beschikbaar gestelde rustige ruimte. Voor deze organisatievorm is gekozen na jarenlange ervaring met het werken op een locatie buiten de school en het werken binnen school. Het werken binnen de school heeft vele voordelen. Het contact met de leerkracht is bijvoorbeeld wekelijks realiseerbaar. Focus Op Leren kan op deze wijze goed op de hoogte worden gehouden van de situatie in de klas. De leerling hoeft niet uit zijn comfort zone gehaald te worden, maar blijft lekker op zijn vertrouwde school en de ouders worden niet geconfronteerd met het wekelijks overdag brengen en halen van hun kind, wat met alle tweeverdieners echt een lastige zaak is.

Een traject bij Focus Op Leren duurt een half schooljaar. Tijdens het traject wordt er halverwege een tussenevaluatie gedaan waarna het handelingsplan wordt bijgesteld. Aan het eind van het traject volgt een eindonderzoek met een evaluatierapport. Tijdens het eindgesprek met de ouders wordt er gekeken naar de resultaten waar een advies uit kan voortvloeien dat er een aansluitend traject volgt.

Bent u op zoek naar die zorg die wij bieden neem dan contact op met Focus Op Leren. Ook kunnen wij u in contact brengen met referentiescholen, zodat u van collegascholen zelf kunt horen hoe onze zorg ervaren wordt.

Wat verwachten we van u als begeleider (school)?

De school levert naast de gegevens die opgeslagen worden in het leerlingvolgsysteem ook toetsinformatie betreffende recent gemaakte methodegebonden en niet methodegebonden toetsen aan. Daarnaast is de leerkracht in de gelegenheid, omdat Focus Op Leren naar de scholen toekomt, om wekelijks relevante informatie te overleggen als daar behoefte aan is. Transparantie in communicatie is een belangrijke voorwaarde voor een goede en effectieve samenwerking tussen de school en Focus Op Leren.

team member

Odette Guldenaar


Functie
Odette heeft meer dan achttien jaar ervaring als lees- en spellingsspecialist en als coach van leerkrachten en interne begeleiders op diverse basisscholen in Amsterdam.